NIPS Proceedingsβ

Jingzhao Zhang

1 Paper

  • Direct Runge-Kutta Discretization Achieves Acceleration (2018)